Laudato si‘- encyklika, ktorú by sme mali spoznať všetci.

Pápež František ponúka túto encykliku  všetkým ľuďom dobrej vôle. Chce nás prebrať z letargie, ľahostajnosti a sebavedomia plynúceho z nevedomosti…  Upozorniť na naše vedomé aj nevedomé konanie, na súvislosti, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní. Od  každodenného prijímania rozhodnutí  človeka- obyvateľa Zeme,  až po veľké technologické, ekonomické a politické rozhodnutia ľudí, ktorí majú v rukách vedomostnú, ekonomickú i politickú moc.

Vo Veľkých Levároch sa s encyklikou oboznamujeme na pravidelných mesačných stretnutiach na fare,  spravidla tretiu stredu v mesiaci po svätej omši. Spoznávame jej obsah, jednu kapitolu za druhou. Encyklika odkrýva stav dnešného sveta, momenty a skutočnosti, ktoré akoby sme nechceli vidieť …  Je to podnetné a poučné čítanie.

 V apríli sme prebrali tretiu kapitolu, najbližšie sa stretneme v 16.mája. Pozývame vás.

Text  a foto: M.Biksadská

Modlitba kresťanov a celého stvorenia

Chválime ťa, Otče, so všetkými tvojimi stvoreniami,

ktoré vyšli z tvojej mocnej ruky.

Sú tvoje a plné tvojej prítomnosti a nežnosti.

Buď pochválený!

Syn Boží, Ježiš,

skrze teba boli stvorené všetky veci.

Vzal si na seba podobu v materskom lone Márie,

stal si sa súčasťou tejto zeme

a díval si sa na tento svet ľudskými očami.

Dnes si živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia.

Buď pochválený!

Duch Svätý, svojím svetlom usmerňuješ tento svet k láske Otca

a sprevádzaš vzdych stvorenia;

žiješ aj v našich srdciach a podnecuješ nás k dobru.

Buď pochválený!

Pane Bože trojjediný,

úžasné spoločenstvo nekonečnej lásky, nauč nás kontemplovať ťa

v kráse vesmíru, kde všetko hovorí o tebe.

Prebuď našu chválu a vďačnosť za každú bytosť, ktorú si stvoril.

Daj nám milosť cítiť sa vnútorne spojení so všetkým, čo existuje.

Bože lásky, ukáž nám naše miesto na tomto svete ako nástrojom tvojej lásky

voči všetkým bytostiam tejto zeme, lebo ty ani na jednu z nich nezabúdaš.

Osvieť držiteľov moci a peňazí, aby neupadali do hriechu ľahostajnosti,

milovali spoločné dobro, podporovali slabých a starali sa o tento svet, na ktorom bývame. Chudobní a zem krčia:

Pane, ujmi sa nás svojou mocou a svojím svetlom, aby sme chránili každý život

a pripravovali lepšiu budúcnosť, aby prišlo tvoje kráľovstvo

spravodlivosti, pokoja, lásky a krásy.

Buď pochválený!

Amen.

Pápež František