Charizma

Túžime byť verní milosti, ktorú dostali naši zakladatelia, milosti, na ktorej máme účasť naším povolaním do Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána. Myslíme si, že isté pravdy sú zvlášť dôležité pre náš život a našu prácu ako resurekcionistov, lebo zobrazujú práve túto milosť a povolanie.

Veríme, že Božia láska k nám je milosrdná a nemôže nás sklamať. Túto lásku sme si nezaslúžili. Sme ničím, nič nevlastníme a bez Boha nič nezmôžeme. Priťahuje nás zlo. Sme hriešnici. Avšak Boh nás neprestáva priťahovať k sebe.

Veríme, že vo svojej láske nás Otec povoláva k obráteniu: k osobnému zmŕtvychvstaniu v jednote s Ježišom, k novému životu preplnenému silou jeho Ducha. Sebe samým zomierame spolu s Ježišom vtedy, keď odovzdávame svoj život Otcovi, zriekajúc sa všetkého, čo nás od neho oddeľuje. Sila Ducha v nás formuje Krista a nabáda nás, aby sme láskou odpovedali na veľkú lásku Otca k nám.

Veríme, že Boh nás povoláva, aby sme žili spolu ako bratia – deliac sa darmi, ktoré sme dostali, navzájom si pomáhajúc, modliac sa a pracujúc spolu na jeho slávu. Povolal nás, aby sme boli spoločenstvom, ktoré je živým znakom evanjeliových hodnôt: spravodlivosti, pravdy a lásky.

Veríme, že Boh nás povoláva, aby sme spolu pracovali na zmŕtvychvstaní spoločnosti, prinášajúc všetkým jeho život a lásku, svedectvom nášho spoločného života a skrze apoštoláty Kongregácie, zvlášť prácou vo farnostiach a vychovávateľstve. Pritom je potrebné, aby sme budovali a iných učili budovať kresťanské spoločenstvo, v ktorom môžu všetci okúsiť nádej, radosť a pokoj Zmŕtvychvstalého Krista.

Veríme, že Mária je pre nás resurekcionistov vo všetkom príkladom života a konania.