Piotr Semenenko

Piotr Semenenko (1814 – 1886)
Spoluzakladateľ resurekcionistov

Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov cirkvi 19. storočia. Spoluzakladateľ a generál zmŕtvychvstalcov, filozof a teológ. Zúčastnil sa Novembrového povstania v Poľsku v r. 1830. Ustálil hlavnú duchovnú náplň a ideu rehole zmŕtvychvstalcov, napísal mnoho filozoficko-teologických úvah.

Od r. 1865 bol prvým rektorom Poľského pápežského kolégia v Ríme, ktorého mnohí poslucháči prijali filozofiu zmŕtvychvstalcov a stali sa významnými kňazmi. Medzi nimi bolo 22 biskupov a arcibiskupov, dvaja kardináli a traja boli povýšení ako blahoslavení.

Peter Semeneko sa narodil 29.6.1814 v dedinke Dzięciołów (v Białostockom vojvodstve) na východe Poľska. Školu navštevoval v Tykocinie, neskôr študoval vo Vilniuse. Štúdiá prerušil kvôli vypuknutiu Novembrového povstania. V r. 1832 sa dostal do Francúzska, kde stretol B. Janskeho, ktorý ho pozval do svojho spoločenstva. Po veľkej politickej aktivite a sústredení sa na rôzne bludné prúdy, ako píše Janskemu, pocítil upokojenie a radosť v pravde, ktorú našiel v katolíckej cirkvi.

Bol prvým predstaveným novej kongregácie. P. Semenenko vyžadoval obetovanie všetkých síl a prostriedkov na prehĺbenie nábožnosti národa. K tomu povzbudzoval aj členov rehole. Po skorej smrti Bogdana Janskeho (1840) bol vymenovaný za hlavného predstaveného a duchovného vodcu spločenstva. Po skončení štúdia teológie 5.12.1841 – nie bez ťažkostí zo strany ruskej vlády (poľský štát vtedy neexistoval, územie Poľska bolo pod nadvládou susedných mocností)- prijal kňazskú vysviacku. Ako hlavný spoluzakladateľ rehoľnej komunity v r. 1842 napísal dočasné stanovy. Generálnym predstaveným rehole bol šestnásť rokov v obdobiach 1842-1845 a 1873-1886. Zomrel v Paríži 18. 11.1886.

Aktívne spolupracoval so Svätou stolicou. Považovaný bol za jedného z najvzdelanejších ľudí v cirkvi v druhej polovici 19. stročia. Mal veľkú vedeckú autoritu u pápežov, bol činný v pastorácii, vyhľadávaným spovedníkom a pre mnohých duchovným vodcom. Pomáhal pri vzniku ženských rehoľných komunít. Veľa času venoval výchove mládeže. Túžil po tom, aby si mladí zamilovali poznanie a svätosť. Podľa neho len viera môže povzbudiť človeka k obetavosti, poriadku, mieru a dodržiavaniu pravidiel mravnosti. Položil základy systému výchovy mládže u Zmŕtvychvstalcov. Náboženskou výchovou a výchovou k vlastenectvu sa snažil dosiahnuť cieľ : nábožnosť a patriotizmus Poliakov. K tomu aby ho dosiahli Poliaci v emigrácii bol podľa P. Semenenku potrebný dokonalý kresťanský život.

Spracoval: P. Artur Kardaś CR, P. Wojciech Mleczko CR

Modlitba za milosti na príhovor Božieho sluhu Petra Semenenka

Zmŕtvychvstalý Pane, život a nádej naša, tvoj sluha, kňaz Peter ťa miloval celým srdcom a bezpodmienečne ti dôveroval. Ukáž, Pane, že sú ti milé jeho čnosti, ťažkosti, utrpenie, služba a dielo jeho života: rehoľná rodina Zmŕtvychvstania Pána. Daj mi na jeho príhovor, podľa tvojej vôle túto milosť …, za ktorú prosím s nádejou, že tvoj služobník Peter bude pripojený k zástupu tvojich svätých.
Otče náš, …, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

Pomodli sa túto modlitbu počas 9 dní a pristupuj k sviatostiam. K modlitbe môžeš pridať aj sebazaprenie.

Informácie o milostiach vyprosených na príhovor Božieho sluhu Petra Semenenka môžete posielať na adresu:
Kongregácia zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre