Hieronym Kajsiewicz

Hieronym Kajsiewicz (1812 – 1873)
Spoluzakladateľ resurekcionistov

Bol jedným z charizmatických osobností XIX. storočia otvorený okolitému svetu, nadaný kazateľ, duchovný vodca, náboženský spisovateľ a básnik, generál zmŕtvychvstalcov a spoluzakladateľ ženskej rehole „Nepoškvrnenéhno počatia Panny Márie“
Cítil sa dobre v pastorácii, zakladal väčšie i menšie spoločenstvá. Spolu s P. Semenenkom CR vytvorili základy filozofie a teológie národa.
Hieronym Kajsiewicz sa narodil 7. XII .1812 v  Słowikach. Pochádzal z chudobnej šľachty, rodičia sa starali o vzdelanie svojich detí. Hieronim vyštudoval právo a literatúru na Waršavskej univerzite. Po páde novembrového povstania emigroval do Francúzska, kde pod vplyvom Adama Mickiewicza a horlivých katolíkov pod vedením Bohdana Janskeho prežíval niekoľko etáp svojho obrátenia. Po skončení štúdia teológie v Ríme prijal v r. 1841 kňazské svätenie (spolu s P. Semenenkom). Pôsobil ako kňaz vo Franacúzsku. Bol spovedníkom a priateľom poľských romantikov, medzi inými Z. Krasiňského, C.K. NOrwida. Hlboký duchovný život a organizačné schopnosti  ho priviedli v r. 1855 k zvoleniu za generálneho predstaveného kongregácie. Tento úrad plnil až do svojej smrti v r. 1873.
Kajsiewicz bol predstaveným v období, kedy Európa prežívala nepokoje a revolúcie, čo malo vplyv na jeho službu. Verne a odvážne uvádzal do života stanovy kongregácie. Rozšíril pôsobenie rehole vo viacerých štátoch Európy a Severnej Ameriky.
Vo farnostiach, kde pôsobila rehoľa, zaviedol farský apoštolát, apoštolát výchovy, vydavateľský a ekumenický apoštolát. Podporoval katolícku cirkev v Poľsku počas okupácie. Predniesol stovky kázní a prednášok pre rôzne skupiny veriacich. Zaslúžil sa o väčší počet kňazských a rehoľných povolaní a tiež o to, že rehoľa sa stávala čím ďalej viac medzinárodná. Pri hlásaní evanjelia využíval všetky vtedy dostupné možnosti a spôsoby pastorácie. Vyznačoval sa imponujúcimi aktivitami a nevyčerpateľnou energiou. 

Spracoval: P. Artur Kardaś CR, P. Wojciech Mleczko CR 

Modlitba o blahorečenie Hieronyma Kajsiewicza.

Zmŕtvychvstalý Pane, ďakujeme ti za dar a charizmu kňaza Hieronyma, za jeho službu Cirkvi a vlasti, za jeho službu slovom a príkladom obetavého a svätého života, za jeho bepodmienečné zamilovanie si Božej vôle.
Prosíme ťa o milosť jeho blahorečenia, aby sme takýmto spôsobom mohli silnejšie vidieť príklad živého evanjelia. Evanjelia, ktoré nás vedie cez hľadanie a plnenie Božej vôle k svätosti a na cestu novej evanjelizácie.

Informácie o milostiach vyprosených na príhovor Božieho sluhu Hieronyma Kajsiewicza môžete posielať na adresu:
Kongregácia zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre