Katolícka jednota Slovenska

Katolícka jednota Slovenska ako občianske združenie pôsobí vo Veľkých Levároch od roku 1992, aj keď vytvorenie živého spoločenstva vo farnosti siaha do obdobia rokov 1989 – 90. Bolo to obdobie poznačené odhodlaním zmeniť svet a veci okolo nás k lepšiemu.
V roku 1992 sme sa zaregistrovali ako pobočka Katolíckej jednoty Slovenska a nadviazali sme na pôvodnú takúto organizáciu, ktorá bola založená v roku 1920 v Trnave a ktorá sa popri osvetovej práci venovala aj dobročinnej pomoci. Sieť pobočiek bola rozšírená po celom Slovensku. Zo zbierok a dobrým hospodárením Jednota nadobudla viaceré budovy, v ktorých sa rozvíjala bohatá činnosť. Organizovali sa kurzy, verejné zhromaždenia, prednášky, nacvičovali a hrali sa divadlá, koncerty a pod. Tlačiareň Katolíckej jednoty Únia vydávala časopisy a kalendáre a tie sa distribuovali po celom Slovensku. Pobočka pôsobila aj vo Veľkých Levároch. Založená bola v roku 1920. V roku 1948 bola Katolícka jednota na Slovensku násilne zrušená, jej majetok bol odňatý v prospech Zväzu žien a činnosť zakázaná. Činnosť Katolíckej jednoty bola opäť obnovená v roku 1990.

Z činnosti pobočky KJS Veľké Leváre

Pravidelné stretnutia sa konajú spravidla v tretí utorok v mesiaci po svätej omši. Obsahom týchto stretnutí je duchovné čítanie a rozhovory o aktuálnych problémoch vo farnosti, v spoločnosti, vo svete. Nakoniec vyhodnotíme činnosti, ktoré sme pripravovali alebo na ktorých sme sa zúčastnili v uplynulom mesiaci a dohodneme sa na príprave nadchádzajúcich podujatí.

Od roku 1994 každoročne organizujeme predvianočnú výstavu kníh spojenú s predajom.

Od roku 2004 sa zúčastňujeme ekumenického Svetového dňa modlitieb. Je ním prvý marcový piatok, kedy sa na celom svete modlia spoločenstvá žien, ale aj muži a deti na spoločný úmysel zlepšenia života ľudí v konkrétnej krajine. Modlí sa aj spoločenstvo katolíkov a evanjelikov vo Veľkých Levároch.

Rôznymi spôsobmi podporujeme misie doma i v zahraničí, organizujeme púte a modlitbové stretnutia, snažíme sa pomáhať núdznym.

V roku 2004 sme začali s organizovaním vzdelávacích prednášok, ktoré mali dobrú odozvu a boli prínosom pre tých, ktorí sa ich zúčastnili. Prednášky boli na témy: história obce a regiónu, sociálne učenie Cirkvi.

V roku 2005 sme zorganizovali konferenciu s názvom Kde je vlastne pravda? Jej témou bolo kresťanské vzdelávanie dospelých.

V roku 2006 konferencia pokračovala témou o rodine.

V roku 2007 sme vybrali tému výchova v rodine a v škole.

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska vo Veľkých Levároch bola obnovená s účinnou podporou dôstojného pána p. Karola Benovica, SVD. V súčasnom období nás povzbudzuje a pomáha nám náš duchovný otec páter Jaroslav Kinka, CR. Naša činnosť je závislá od ochotných a obetavých ľudí, ktorí nezištne pomáhali a pomáhajú pri organizovaní všetkých popísaných podujatí, ale aj mnohých iných drobných nezaznačených skutkov, ktorými prispievajú k šíreniu dobra vo svete. Vďaka patrí aj všetkým ochotným darcom 2 % dane, ktorí takouto formou povzbudili a prispeli k uskutočneniu uvedených podujatí.

Vedúce Katolíckej jednoty:
1990 – 1992 p. Ružena Vajčovcová
1992 – 1994 p. Helena Hózová
1994 – 1995 p. Oľga Kovářová
1995 –           p. Mária Biksadská