Bratstvo živého ruženca

Bratstvo živého ruženca v našej farnosti pôsobí už odpradávna. Súčasnosť však môžeme datovať od roku 2000. Vtedy bolo na podnet nášho duchovného otca p. Jaroslava Kinku, CR, pôvodné spoločenstvo rozpustené a utvorené nové pätnásťčlenné ruže. Každá ruža dostala svoju horliteľku. V roku 2002 navštívil našu farnosť dominikán p. Kalivoška a stretol sa s členmi Bratstva živého ruženca. Nasledovala obnova Bratstva živého ruženca a oficiálne menovanie p. Anny Balážovej za hlavnú horliteľku. Dekrét, ktorý sme ako ružencové spoločenstvo obdržali, je umiestnený v kostole.

Ďalšiu väčšiu zmenu priniesol rok 2003, keď svätý otec Ján Pavol II. pridal štvrté tajomstvo svätého ruženca – Ruženec svetla. Každú z pôvodných pätnásťčlenných ruží bolo treba zväčšiť o päť členov, teda zreorganizovať ich na dvadsaťčlenné. Po tejto zmene sme evidovali 248 členov. Jednotlivých ruží bolo jedenásť, z toho deväť ženských, jedna mužská a jedna mládežnícka. Do konca roku 2007 sa vytvorili ďalšie dve ucelené ruže.

Hlavnou náplňou Bratstva živého ruženca je denne sa modliť svätý ruženec pred svätou omšou v kostole a každý člen sa modlí súkromne jeden desiatok, čím sa vytvorí celá ruža. Každoročne sa ako spoločenstvo stretávame na výročnej schôdzi. Starých a chorých navštevuje hlavná horliteľka raz do roka.

Členovia majú možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení a tiež dekanátnej duchovnej obnovy. Bratstvo živého ružena disponuje aj finančnými prostriedkami, ktoré sú milodarmi členov. Tieto financie sa používajú na rôzne akcie vo farnosti, na opravy v kostole a tiež aj na sväté omše za živých a zosnulých členov. Bratstvo ma od októbra 2003 svoju zástavu.

Pravidelné stretnutie Bratstva