Svätá omša  za Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša Krista pri príležitosti 188. výročia vzniku.

„ Bohu vďačím za všetko, v ňom je celá moja nádej! “   Bohdan Jaňski

V sobotu 17. februára  na svätej omši veriaci našej farnosti vyprosovali Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša Krista. V modlitbách a prosbách sme si pripomenuli 188. výročie vzniku Kongregácie.

Božieho služobníka Bohdana Jaňskeho oslovil Ježiš Kristus „ Poď za Mnou“ . Mladý človek vykročil na novú cestu a je považovaný za zakladateľa Kongregácie Zmŕtvychvstania Pána. Hľadal a našiel Boha. Pokračovateľmi  jeho diela sú Boží služobník Piotr Semenenko CR.  a páter Hieronym Kajsiewicz CR., ktorí celé duchovné dedičstvo doplnili, prehĺbili a usporiadali. Traja mladí muži žili svoj svetský život so všetkými radostnými ale i bolestnými údelmi života. Ich srdcia vypočuli volanie Pána a vydali sa na novú cestu životom. Táto tŕnistá cesta bola plná odriekaní, poznačená mnohými pádmi. Verejne konali pokánie a prinášali obetu duchovných potrieb človeka.

17. február je dňom, keď v Paríži boli položené základy kongregácie.

  “ Sme z Veľkej emigrácie, z duchovných potrieb človeka, zbaveného svojej vlasti, domu, rodiny, priateľov.“                                                                           

Počas veľkého pôstu r. 1842 boli napísané prvé pravidlá, ktoré sa stali základom spoločného života a osobného posvätenia. Na sviatok Zmŕtvychvstania 27. marca 1842 siedmi bratia zložili svoje prvé rehoľné sľuby.        (zdroj web stránka farnosti)        

Vďačíme Nášmu Nebeskému Otcovi, že do našej farnosti viedli kroky resurekcionistov P.Gregora Wišniewskeho CR. a P.Jaroslawa Kinku CR.  P.Jaroslaw CR. v našej farnosti hlása Evanjelium takmer 30 rokov. Za tento dlhý čas krstil deti, sobášil snúbencov, ale i do večnosti odprevádzal zosnulých. Pri tejto smutnej udalosti vlieval nádej do sŕdc pozostalých. Nádej na večný život pri Pánovi, ktorá osuší slzy smútku. Náš Učiteľ vedie žiakov k Bohu. Pod Jeho otcovskou rukou sa tretiaci pripravujú na prvé prijatie Eucharistie. Cez Vaše hlásanie evanjelia sa nám prihováral sám Ježiš Kristus ako učiteľ a dobrý pastier. Vďaka Vášmu sláveniu svätých  omší a vysluhovaniu sviatostí sa stretol s nami Ježiš Kristus ako chlieb života. My starší si vážime vynaloženú námahu a ochotu pri organizovaní mnohých púti, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. S Vami P. Jaroslaw CR. putovanie k Pánovi a k Nebeskej Matke Panne Márii vždy naplní naše srdcia pokornou cnosťou a nádejou, že dlhá cesta k Bohu upevňuje našu vieru. Pre každého má Náš duchovný otec milé slová a podá pomocnú ruku, ktorá nás vedie po ceste spásy. Krásne a vzácne chvíle si uchovávajú v srdciach naši poľovníci a hasiči. Všetko v našom živote sa deje len „ Ak Pán Boh dá“. S krátkou ale  pravdivou a  čarovnou  vetou chápeme všetko, čo  sa odohráva v našich životoch. Ďakujeme Bohu, že kroky P. Jaroslawa CR. viedli do našej farnosti. Každodenná práca v našej farnosti si vyžaduje srdce a dar obetavosti Božieho služobníka. Cesta kňaza je cestou večného pútnika. Nech Pán Boh drží nad Vami ochrannú ruku a obdarí Vás milosťami ako i Darmi Ducha Svätého.  Páter Jaroslaw CR. stopy Vašej obetavej práce sú veľkými písmenami zapísané v histórii našej farnosti. Pán Boh zaplať za Vašu obetavú prácu pre celú našu farnosť.

O.Hájková