Koledníci Dobrej noviny z Veľkých Levár u pani prezidentky

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania sa realizuje aj verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. 10. januára 2024 prijala koledníkov Dobrej noviny prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Veľkých Levár, Vranova nad Topľou – Čemerného a Višňového.

Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom príhovore upriamil pozornosť na stále aktuálne poslanie koledníkov, ktorí aj uplynulé Vianoce roznášali vianočnú radosť a prežiarili príbytok aj srdcia desiatok tisíc rodín na celom Slovensku. Mottom vrcholiaceho 29. ročníka koledníckej akcie bolo heslo „Staň sa svetlom aj ty.“

„Túto výzvu deti napĺňali, keď prichádzali k ľuďom s úsmevom, veselosťou a úprimným vianočným želaním. Celé Vianoce sa stávali svetlom pre Slovákov, aby namiesto tmy rozdelenia panovala v našej spoločnosti jednota a súdržnosť. A po Vianociach sa koledníci vďaka verejnej zbierke stanú svetlom pre ľudí v Južnom Sudáne a ďalších afrických krajinách, ktorých tma má podobu chudoby, sucha, vojen, či samoty. „

Koledníci pani prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného, ako aj súkromného života. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali niekoľko darov: obraz Veľkých Levár, kalendár folklórneho súboru Leváranek, ikonu svätej rodiny, hlinené šálky, višňovské korbáčiky, minerálnu vodu a pletené ponožky z Čičmian.

„Vždy sa na vás teším, pretože s vami príde krásna atmosféra s piesňami, ktoré ste priniesli a prichádza s vami aj ušľachtilá myšlienka,“ povedala prezidentka vo svojom príhovore. Ocenila, že koledníci so svojím pestrým programom reprezentujú bohaté a pestré slovenské ľudové tradície. Osobitne poďakovala eRku za to, že vedie deti a mladých k súcitu, solidarite a v dnešnej neľahkej dobe ich prebúdza z ľahostajnosti, letargie a privádza k službe a pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Koledníci z Veľkých Levár zastupovali niekoľko generácií chlapcov a dievčat, ktorí už 30 rokov počas vianočných sviatkov prinášajú do našich rodín vinše a vianočnú dobrú zvesť. Spočiatku to bola skupina vinšovníkov z mládežníckeho spevokolu pri farnosti, dievčatá a chlapci, ktorí sa venovali deťom nacvičovali pesničky a jasličkové pobožnosti. Jasličkové pobožnosti počas Vianoc niekoľko rokov pripravoval aj detský folklórny súbor Leváranek. V r. 1998 sa skupina mládeže pri farnosti prihlásila do eRkom organizovanej Dobrej noviny. S pomocou pána farára Jaroslava Kinku, CR a ochotných farníkov veľmi dobre zvládli náročnú organizačnú prácu a tak každoročne na štedrý deň 24. decembra môžeme v obci stretnúť skupinky mladých ľudí a detí, ktoré s lampášom, pokladničkou a spievanými koledami navštevujú domácnosti, ktoré ich pozvali tak, že sa v kostole zapísali do zoznamu. V domácnosti koledníci zavinšujú, odovzdajú betlehemské svetlo a do pokladničky prijmú príspevok, ktorý rodina obetuje na pomoc chudobným. Príprava Dobrej noviny vyžaduje od organizátorov, od detí a ich rodičov nemalú námahu, ktorá začne v adventnom období a vyvrcholí na štedrý deň. Odmenou pre nich je radosť a dobro, ktoré rozdávajú a pomoc, ktorú pomáhajú sprostredkovať. Návšteva u pani prezidentky bola pre koledníkov, farnosť aj obec vyznamenaním a odmenou pre všetkých tých, ktorý sa na tomto diele zúčastňujú a zúčastňovali.

Text: TASR, web stránka Dobrá novina, Mária Biksadská

Foto: Kancelária prezidenta SR