Mali sme misie

V adventnom čase roku 2023 sme mali v našej farnosti misie. V nedeľu 10.12. na svätej omši o 10.hod sme privítali medzi nami misionára P. Edwarda Žakowicza CR. Misie sa začali touto sv. omšou a pokračovali počas nasledovného týždňa až do nedele. Sväté omše sme začínali úvodnou pesničkou – s gitarou nám ich zaspieval P. Edward, my sme sa s väčším, či menším úspechom pridali. Piesňami, každodennými kázňami i prednáškami nám misionár prišiel oznámiť radostnú zvesť –  nasmerovať nás na radostné prežívanie viery.  Narušil naše stereotypné myslenie, často zaujaté našimi problémami, ktorých riešenie len ťažko odovzdávame do Božích rúk. Akoby sme neverili, že Boh je ten, ktorý to má všetko v rukách… P. Edward nám priniesol  milostivý /zázračný/ obraz Panny Márie – bolestnej z poľského pútnického miesta Sulisławice, kde pôsobí ako správca farnosti. Priniesol nám silné svedectvo o dôvere k Panne Márii…

Aj keď pre mnohých z nás  bolo ťažké do zaužívaných príprav na Vianoce zaradiť častejšiu účasť na svätej omši, zúčastniť sa misií a pripraviť sa na Vianoce tento rok trochu inak, ten kto prišiel, neľutoval.  Na záver misií, v nedeľu 17. decembra sme mohli odovzdať svoj život Ježišovi nasledujúcou modlitbou:

UZDRAVUJÚCA MODLITBA ODOVZDANIA SA    

Drahý Pane Ježišu, je mojou vôľou odovzdať ti všetko, čím som a všetko čím sa snažím byť. Otváram ti najhlbšie zákutia svojho srdca a pozývam tvojho Ducha Svätého, aby prebýval vo mne. Ponúkam ti svoj život, srdce, myseľ, telo, dušu, ducha, všetky svoje nádeje, plány a sny. Odovzdávam ti svoje minulé, súčasné i budúce problémy, chyby charakteru, postoje, živobytie, prácu, financie, lekárske zabezpečenie, zamestnanie a všetky moje vzťahy. Odovzdávam ti svoje zdravie, fyzický vzhľad, zdravotné problémy, rodinu, manželstvo, deti a priateľstvá. Prosím ťa, aby si prevzal moc nad každým aspektom môjho života. Odovzdávam ti všetky svoje zranenia, bolesti, starosti, pochybnosti, strach, úzkosti a prosím ťa, aby si ma umyl dočista. Odovzdávam všetko do tvojej súcitnej starostlivosti. Prosím, hovor so mnou jasne, Pane. Otvor mi uši, aby som počul tvoj hlas. Otvor moje srdce, aby som s tebou hlbšie komunikoval. Chcem cítiť tvoje láskavé objatie. Otvor dvere, ktoré je potrebné otvoriť, a zatvor dvere, ktoré je potrebné zatvoriť. Prosím, polož ma na rovnú a úzku cestu, ktorá vedie k večnému životu. Amen.

 Ďakujeme nášmu p. farárovi  P. Jaroslavovi Kinkovi, CR za sprostredkovanie misií, reholi Zmŕtvychvstalcov a hlavne P. Edwardovi Žakowiczovi, CR za to, že nám venoval vzácny čas a svoje modlitby,  aby nám odovzdal radostnú zvesť  v Božom slove a vo svojich svedectvách. Misie sú časom Božích milostí. Aj keď sú už MISIE  za nami a iste sme dostali veľa Božích milostí, prosme aj naďalej o Dary Ducha Svätého – Božiu pomoc – radosť z viery.

Text a foto: M. Biksadská, T. Zapletalová

smart