Habánske hody vo Veľkých Levároch 2023

sme  oslávili v nedeľu 2.júla, teda práve na sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety, slávnostnou  svätou omšou na priestranstve pred Habánskou kaplnkou. P. Jaroslav Kinka CR v kázni vyzdvihol statočnosť a obetavosť Panny Márie, ktorá aj keď nosila pod srdcom Ježiša, vydala sa na cestu, aby bola blízko svojej príbuznej Alžbety a mohla jej poslúžiť a pomôcť v ťažkostiach.

 Spomenul aj putovanie Habánov, ktorí pre svoje presvedčenie opustili svoju vlasť a vydali sa na cestu.  Na naše územie začali prichádzať okolo r. 1540,  ich príchod do Veľkých Levár sa datuje v r. 1588.  Žili v uzavretom spoločenstve,   vybudovali si svoje domy, remeslá… V 18. storočí  časť z nich uposlúchla  príkaz Márie Terézie, prestúpili na katolícku vieru a vybudovali túto kaplnku. Kaplnka je zasvätená práve dnešnému sviatku ( vysvätenie sa konalo 2.júla 1767) a tiež svätému Františkovi Régis(1597-1640). Tento jezuitský kňaz pôsobil ako misionár vo Francúzku, medzi katolíkmi, ktorí znášali útrapy a biedu. Krajina bola zdevastovaná náboženskými konfliktami a vojnami ktoré sprevádzali reformáciu. Svojimi kázňami, katechézami a dobročinnosťou si získaval ľudí na vidieku. Zomrel 43 ročný, celkom vyčerpaný svojou službou. Za svätého ho vyhlásili v r. 1737.  O tridsať rokov neskôr si ho naši predkovia vybrali za spolupatróna Habánskej kaplnky vo Veľkých Levároch. A ako sa dočítame v kapitole o dejinách farnosti, v 17. a 18. storočí vo farnosti pôsobili okrem františkánov i misionári jezuiti, čo mohlo byť impulzom pre voľbu tohto jezuitského svätca.

Habánske hody vo Veľkých Levároch sa dostali do povedomia ľudí  nielen v obci a jej okolí.  V  posledných rokoch sa na slávnosti začali objavovať aj hostia zo zahraničia. V tomto roku to boli,  okrem našich priateľov zo susedných farností v Rakúsku – Jedenspeigen a Sierndorf, aj zástupcovia spoločenstiev, nasledovníkov habánov z Maďarska a Rakúska.

 V Maďarsku sa histórii a pôsobeniu  habánov v tomto regióne venuje Dr. Meszaros Kalman, cirkevný historik a Alexander Koloman Erdelyi, za Organizačný výbor pamätných dní baptizmu – anabaptizmu, ktorí prišli spolu so študentami baptistickej teológie a členmi spoločenstva, ktoré sa snaží nadviazať na remeselné zručnosti a spôsob života habánov.  

Pán Alexander Basner sa prihovoril za Kresťnaské spoločenstvo Krumau v Rakúsku: „V období reformácie vznikla popri známych reformačných hnutiach, ktoré začali Luther vo Wittenbergu a Zwingli v Zürichu aj tretia skupina anabaptisti. Tito, v nemeckých krajinách kruto prenasledovaní a vyháňaní, našli na Morave a neskôr na Slovensku na obmedzený čas slobodu žiť svoju vieru. „

Habáni obohatili život v našej obci v minulosti i dnes. Prestúpenie na katolícku vieru im umožnilo usadiť sa v obci natrvalo, stať sa súčasťou dejín obce, dejín farnosti. Záujem o nich k nám privádza ľudí z celého sveta. Máme možnosť spoznať  ľudí dneška, ich zvyky a záujmy , ale aj svätca, ktorý žil takmer pred 400 rokmi, ďaleko od našej obce, ale svojím životom a službou ľuďom má čo povedať aj nám v dnešnom svete.

Mária Biksadská, júl 2023

foto: F. Michálek