Júnové spomienky

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas celého mesiaca sa veriaci pred každou svätou omšou modlili litánie k Božskému Srdcu. Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, tak ako vzýva Ježišovo najsvätejšie meno. Klania sa vtelenému Slovu a jeho srdcu, ktoré sa z lásky k ľuďom nechalo prebodnúť za naše hriechy (KKC 2669)

Prvé sväté prijímanie

Prvú júnovú nedeľu veriaci na svätej omši privítali tretiakov, ktorí sa svedomito pripravovali na prvé sväté prijímanie. Matka Cirkev privítala nevinné dietky, ktoré kráčajú za Ježišom Kristom. Vrúcne a s láskou sa pripravovali na prvé stretnutie a prijatie Ježiša Krista do svojho srdiečka. Na hodinách náboženstva pod starostlivou rukou p. Jaroslava CR. kráčali za našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou, ktorá im otvorila svoju náruč a viedla ich po dlhej ceste poznávania  života a zázrakov Ježiša Krista. Na tento slávnostný okamih sa starostlivo pripravovali počas  školského roka. Stretávali sme sa na svätých omšiach. Vídali sme ich, ako s úsmevom na tvári kráčajú pred oltár na krížik. Kňaz ich požehnal a zveril Pánovi aby bol ich ochrancom a oporou počas celého dňa. Ich radostný detský život bol ako anjelik  na obláčiku, ktorý sa vznáša k Nebeskému Otcovi. V dnešný slávnostný deň ich pred oltár priviedol p. Jaroslav CR. a miništranti. V bielych albách hrdo kráčali pred Nebeského Otca. Ich dušičky boli čisté, nepoškvrnené, bez hriechu. Pred týmto slávnostným okamihom prijali sviatosť zmierenia. Za rúčku ich viedla milovaná maminka. Prvoprijímajúce deti sa zapájali do liturgie slova, predniesli prosby, niesli obetné dary. Ich veselé melódie sa niesli chrámom. Oslavovali a velebili Matku Cirkvi Pannu Máriu a Jej Syna Ježiša Krista. Nezabudnuteľný zážitok pre všetky dietky bol okamih, keď prvý krát prijali Eucharistiu – Telo Ježiša Krista  do svojho srdiečka. Odteraz bude prebývať v ich srdiečku a bude stále s nimi. Milí naši najmladší farníci. Dnes  ste dostali vzácny dar. Ježiš Vám daroval odpustenie vašich hriechov. Musíte si vážiš tento dar a úprimne prosiť Ježiša Krista o odpustenie. Modlíme sa a prihovárame sa k Duchu Svätému, aby Vám dal radostné bezstarostné dni, pevnú vôľu pri plnení školských povinností a upevňoval vieru vo vašich detských srdiečkach. Páter Jaroslav CR. Vám patrí vrúcne Pán Boh zaplať za trpezlivosť, s ktorou ste deti pripravovali na tento slávnostný okamih. Vďaka za láskavé slová, ktorými ste vštepovali lásku k Ježišovi. Vaša starostlivá ruka venovala deťom vzácny dar. Podali ste im Chlieb života, aby prijali Ježiša Krista skrytého vo Sviatosti Oltárnej.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa  ľudovo nazývaná aj Božie Telo (lat. Corpus Christi) je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi. Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka.  Veľké je tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristove Telo a víno na Kristovu Krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. Podnet na vznik slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi dal chýrny zázrak z Bolsena z roku 1263, ktorý zachytáva Rafaelova freska  „ Omša v Bolsene.“  V prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a niekoľko ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu. Slúžiaci kňaz „akýsi kňaz  Peter z Čiech“ pochyboval pri slávení omše o Eucharistii. Po premenení začala z premenenej hostie vytekať na korpolár krv. Hostia je  viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi. V kostole sv. Kristíny, kde sa zázrak stal ,môžeme ešte stále vidieť štyri kusy oltára, na ktorý padali kvapky Najsvätejšej Krvi. Tri sú upevnené pod sklom a štvrtý je pohyblivý, ktorý každým rokom nosia v procesii Božieho Tela.( zdroj: Kamil Mečiar :Životy svätých). V tento deň sa podľa tradícii konajú Eucharistické procesie. Aj v tomto roku nám nepriaznivé počasie nedovolilo kráčať obcou v slávnostnej procesii  a  oslavovať vzácne Božie Telo. Po svätej omši sa procesia konala v kostole. Prvoprijímajúce deti rozsýpali  kvetinové lupene na cestu, po ktorej kráčal kňaz p. Jaroslav CR.s Najsvätejšou Sviatosťou, ktorou oslavujeme Ježiša Krista. Kvetinové lupene sú znakom detskej úcty a lásky k Bohu. Procesia sa postupne zastavovala pri štyroch oltároch, ktoré symbolizujú štyri svetové strany. Procesia tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú. Zazneli nábožné piesne a všetci sme zbožne vyznali našu vieru v Ježiša Krista. Vrúcne Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí sa na príprave procesie podieľali.

O. Hájková