Máj v našej farnosti

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna zasväteným mesiacom Panny Márie. V jej prítomnosti sa cítime bezpečnejšie vo všetkých ťažkostiach a krížoch života. V modlitbách prosíme o pomoc.. „naša láskavá a starostlivá Matka pomôž nám v núdzi…“ Nie je len Božou Matkou, ale i Matkou Cirkvi, Potešením zarmútených i Pomocnicou kresťanov. Iniciátorom mariánskeho mesiaca s pobožnosťami na každý deň  bol jezuita Dionisi svojim dielom Mese di Maria, ktoré bolo vydané v roku 1725. Vrúcne a pokojné modlitby počas mariánskych pobožností boli žriedlom a studnicou pre hlbší duchovný život prostredníctvom tej, ktorú nám dobrý Boh dal za Matku a sprostredkovateľku mnohých milostí.

Spomienka na svätého Floriána

Takmer v každom meste i dedine máme na námestiach či v blízkosti kostolov sochu, ktorú pozná každý z nás. Je to socha rímskeho dôstojníka s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Je to socha patróna hasičov, ochrancu dobrej úrody a počasia sv. Floriána. Staré príslovie nám pripomína: „Kde páli ohňa žiar a vzrastá hriech a zvar, pomocník je nám daný, svätý Florián.“ Keď sa dedinou rozľahne hlas sirény, a prenikavý tón – horí horí modrá armáda v pracovných mundúroch sa ponáhľa zachrániť všetko, čo sa dá. V prvú májovú nedeľu prišla vyparádená modrá armáda do nášho chrámu, aby si na svätej omši  uctili spolu s veriacimi svojho patróna sv. Floriána. Čo nám pripomína história? Jedna povesť hovorí, že svätý Florián zachránil nemecké  mesto pred požiarom. Druhá nám pripomína, že ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. Píše sa rok 304 medzi rímskymi vojakmi sa začalo šíriť kresťanstvo. Bolo uväznených 40 vojakov. Florián sa vydal za nimi, aby ich povzbudil. Cisárski vojaci mu prezradili cieľ svojej výpravy- vypátrať, zajať a uväzniť kresťanov. Florián hrdo vyznal svoju kresťanskú vieru. Ja som kresťan a miestodržiteľovi smelo odpovedal.   „ Ako vojak som ťa poslúchal a mienim poslúchať. Keď však ide o Krista nerozkážeš mi ! Najprv som Kristov, potom cisárov.“ Bol mučený a bičovaný. Ani kliešte ani biče nedokázali  zlomiť jeho vernosť a udusiť plamene jeho lásky k Ježišovi Kristovi. Potôčiky krvi ako ohnivé plamene prerážali čistú vodu, kým neodovzdal svoju dušu svojmu najvyššiemu Kráľovi, Ježišovi Kristovi. Stalo sa to 4. mája 304, t,j pred 1719 rokmi. Na svätej omši hasiči spolu s veriacimi ďakovali za udelené Božie milosti a Božiu ochranu na každom kroku. Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia. Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo. Členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru sa  aktívne zapájajú do života farnosti. Treba vysloviť vďačné Pán Boh zaplať za stráženie Kristovho hrobu počas Veľkonočných sviatkov, či usmernenie dopravy počas procesií. Občania obce si vážia aktivity hasičov počas roka. Je to zimná zabíjačka, aktívna pomoc pri príprave a priebehu  Levárskeho adventu, stavanie máje, aktivity pre deti počas mnohých podujatí v obci. Na svätej omši sa hasiči spolu s veriacimi  vrúcnymi modlitbami obrátili na nebeskú  Matku Pannu Máriu a Jej Syna Ježiša Krista. Vyprosovali pomoc a ochranu pre hasičov počas celého roka v ich náročnej práci. Nebeská Matka Panna Mária vrúcne Ťa prosíme, veď nás po ceste prikázaní Ježiša Krista. Oroduj za celé rodiny našich obetavých hasičov a vypros im od Ježiša Krista tú milosť, aby mu ostali verní. Bože, Teba chválime a velebíme. Ponížene prosíme odober z nášho života bolesť, utrpenie a chorobu.

Svätá omša v kostole Mena Panny Márie spojená s vystúpeniami ĽH Matičiarik, DFS Písečánek a DFS Leváranek

Májové dni boli poznačené daždivým a studeným počasím. Všetci sme čakali na teplejšie a slnečné dni. Prichádzali veľmi pomaly. Koncom mája sa počasie umúdrilo. Vyhuplo slniečko. Privítalo nadšencov folklóru a pripravilo príjemnú atmosféru na 12. ročníku Detských krojovaných slávností. Dedina privítala folklórne súbory z mnohých  kútov Slovenska, od západných susedov – z Čiech i tanečnú skupinu od južných susedov – z Maďarska. Pestrofarebný sprievod prechádzal dedinou. Mali sme možnosť obdivovať krásne ľudové kroje a v habánskym amfiteátrom sa niesli veselé ľudové melódie. Necelá desiatka folklórnych súborov predstavila svoj kraj v tanečnom i hudobnom pásme. Leváre celú sobotu žili folklórom a spomienkami na  mnohé ľudové tradície. V nedeľu sme hŕstku účastníkov festivalu privítali na svätej omši. Prišli Nášmu Nebeskému Otcovi poďakovať za dary a talenty, ktorými ich obdaril a obohatil. Lásku a vieru k Nebeskej Matke a k Ježišovi Kristovi vyjadrili spevom a hrou na mnohé hudobné nástroje. V modlitbách sme poďakovali Duchu Svätému, že v mladých dušiach zasieva dar spevu, tanca a lásku k ľudovým tradíciám. Svätú omšu spevom obohatili súbory spomínané v názve tohto príspevku. Láska k Bohu a viera v Ježiša Krista  sa niesla na krídlach melódii celým chrámom. V modlitbách sme sa  prihovárali k Panne Márii, aby vyprosovala u Svojho Syna milosti a ochranu mladých ľudí, ktorí šíria ľudové tradície v tomto modernom svete. Všetkým účastníkom festivalu v modlitbách vyprosujeme pevnú vieru a vďačnú lásku za šírenie tradícii, ktoré sa prostredníctvom ich talentu udržiavajú pri živote.

Zaspomínala. O. Hájková