Syntéza- zhrnutie výsledkov synodálneho procesu vo farnosti Veľké Leváre

Úvod. Farský synodálny tím sa formoval z iniciatívy farníkov i kňaza. Farskí koordinátori  informovali a pozývali na diskusné stretnutia jednak osobne, oslovením pred kostolom, na ulici… Termíny stretnutí s pozvánkou p. farár pravidelne vyhlasoval vo farských oznamoch.  

Vo farnosti sa sformovala 1 synodálna skupina, stretla sa  7x  v počte   5 – 8 účastníkov. Vek účastníkov sa pohyboval v rozmedzí 40 – 70 rokov, sú to ľudia, ktorí sa  zapájajú do života farnosti najmä účasťou na bohoslužbách aj cez týždeň a pôsobia v spoločenstvách  – Modlitby matiek, spevokol, Ružencové spoločenstvo, Večeradlá s Pannou Máriou…

Dôležitou súčasťou stretnutí bola vždy modlitba k Duchu svätému, čítanie úryvku zo Sv. Písma a krátka meditácia. Na jednotlivých stretnutiach sme hľadali odpoveď na tematické otázky, ktoré slúžili ako veľmi dobrá pomôcka pre dialóg a diskusiu. Zamerali sme sa na život vo farnosti.

Jadro syntézy.

  • Vo farnosti sme zvyknutí na pravidelné vysluhovanie sviatostí, účasť na nich je umožnená každému.  V uplynulých rokoch sa rozvinula tradícia  zvlášť hojne navštevovaných bohoslužieb  počas Habánskych hodov. Zaužívané dlhodobé návyky boli narušené obmedzeniami počas Covidu.  Prerušené boli niektoré aktivity a naplno sa prejavil   nedostatok príležitostí na neformálne rozhovory. Synodálne stretnutia odhalili potreby takýchto stretnutí.  V rozhovoroch zaznela túžba po obnovení podujatí, ktoré v minulosti boli a z rôznych dôvodoch zanikli /púte,  stretávanie sa v pobočke Katolíckej jednoty a z toho vychádzajúce podujatia…/
  • Obmedzenie príležitostí stretávať sa spôsobuje  prehĺbenie   odstupu medzi kňazom a veriacimi, hlavne tými, ktorí pristupujú k sviatostiam a životu vo farnosti len príležitostne.  U  niektorých je kňaz vnímaný len ako úradník, prípadne „šaman“ /keď treba pochovať,  vysvätiť dom, lebo tam  „straší“/.
  • Do našej farnosti patria  ľudia, ktorí  dlhodobo odmietajú  pravidelnú účasť na bohoslužbách,  niektorí pravidelne navštevuje bohoslužby v iných farnostiach… Hľadanie dôvodu, prečo sa to deje nie je možné bez toho, aby sme sa ich spýtali.  K tomu však v tejto fáze synodálneho procesu nebola príležitosť.  Vo farnosti nie je tendencia účelovo niekoho vylučovať, bariéry  vidíme skôr z opačnej strany  /nevyhovuje kňaz, nevyhovujú určité osoby, nevyhovuje čas bohoslužieb, môže to byť aj lenivosť, ľahostajnosť,  neochota prinášať obetu …napr. neúčasť na Slávnosti Božieho Tela-  bohoslužba je dlhá …
  • Naproti tomu sú vo farnosti ľudia, ktorí túžia po hlbšom prežívaní spirituality. Najmä u generácie dnešných 40-50tníkov,  ktorí  musia popri rodičovstve zvládať aj svoje profesie a chcú autenticky žiť svoje kresťanstvo.  Chýbajú   podujatia, kde by sa hlbším poznávaním Božieho slova, spoločnou modlitbou   a diskusiou  navzájom motivovali k žitiu svojho  kresťanstva v dnešnom svete. Cieľom je vytvoriť spoločenstvo, ktoré dokáže prijať druhých bez predsudkov, odovzdávať vieru spoločnou modlitbou, ale aj systematickým vzdelávaním, ktoré by oslovilo rôzne skupiny, stavy a profesie /lektori, miništranti, birmovanci a prvopríjímajúce deti a ich rodičia a pod./.  Sme ochotní prevziať väčšiu  spoluzodpovednosť a spoluúčasť na chode farnosti. Nechceme byť len pasívnymi príjemcami toho, čo sa vo farnosti deje.
  • Pri navrhovaní konkrétnych podujatí a aktivít sa v skupine prejavoval zaužívaný stereotyp – spochybňovanie významu aktivít a podujatí pre nízku účasť. Aj malá účasť je nádejná, treba venovať pozornosť tým, ktorí prišli.  Aj cez malé spoločenstvo môžeme mať skúsenosť,  zážitok stretnutia s Bohom.
  • K výraznejšiemu napätiu a nedorozumeniam počas konzultácií v skupine nedošlo.

Záver.  Synodálne stretnutia umožnili pýtať sa, odhaliť čo sa vo farnosti pripravuje, čo by uvítali, prípadne pomohli pripraviť členovia synodálneho tímu.

Počas synodálnej cesty sme navrhli a  pripravili podujatia pre deti – mesiac máj k tomu priam vyzýval, ktoré by inak nevznikli. 

Požiadali sme o rozšírenie možností pravidelných adorácií, za našej aktívnej účasti, o pozvanie misionárov k uskutočneniu farských misií. Považujeme to  za pôsobenie Ducha svätého a sme za to vďační.

Výstupom  zo synodálnej cesty pre našu farnosť je predsavzatie a snaha pokračovať v pravidelných stretávaniach a rozhovoroch, rozšíriť počet diskutujúcich a vzniknuté návrhy a iniciatívy pre prehĺbenie života vo farnosti uvádzať spoločne do života.

Spracovali: Ján Beňo, Mária Biksadská
Vo Veľkých Levároch 08.06.2022   Jaroslav Kinka CR