Stretnutia

Synodálny proces sa začal v našej farnosti I. stretnutím vo štvrtok 24.3.2022  na fare. Nasledovali stretnutia v týždenných intervaloch v priebehu marca a apríla. Náplňou stretnutí je modlitba, zamyslenie sa nad Božím slovom a hľadanie odpovedí na otázky, ktoré sú súčasťou synodálneho procesu a sú v osobitnej prílohe.  Konzultačných stretnutí sa v marci a apríli zúčastňuje 6 – 8 účastníkov spolu s kňazom. Výstupom zo stretnutí sú podnety, ktoré by postupne mohli obohatiť  život farnosti. Podnety a závery zo stretnutí vo farnosti v najbližších týždňoch pošleme diecéznemu synodálnemu tímu. Tým však synodálna cesta nekončí, mala by pokračovať. To však záleží od nás, členov farského spoločenstva. Každý je pozvaný, potrebný a užitočný…

Vo Veľkých Levároch apríl 2022

Synodálny tím farnosti Veľké Leváre