PALMOVÁ K V E T N Á NEDEĽA (rok A), 2. apríl 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Piatok: PIATOK UTRPENIA PÁNA – VEĽKÝ PIATOK
Sobota: SVÄTÁ SOBOTA – BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

2.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Pavla Bordáka, dcéru Martušku, sestru, brata, rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

3.4.2023 – Pondelok:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín

4.4.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + manžela Jozefa k nedožitým 75 narodeninám

5.4.2023 – Streda:
17.30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc a ochranu pre brata

6.4.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + Cyrila Vričana – výročná

8.4.2023 – Sobota:
19.30 h – Za požehnanie rodiny Sotákovej a obrátenie Veroniky

9.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Štefana, rodičov Králových, starých rodičov Lukáčkových, Králových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Dnes pozývam na predveľkonočnú svätú spoveď od 16.30 h až do večernej svätej omše.

……………

V pondelok a v utorok budem navštevovať starších a chorých. V pondelok budem navštevovať tých, ktorých navštevujem v prvú sobotu mesiaca a v utorok tých, ktorých navštevujem na prvý piatok mesiaca. Kto by mal záujem o návštevu kňaza okrem tých, ktorých navštevujem pravidelne, môžu sa nahlásiť v sakristii alebo telefonicky. Tých navštívim v pondelok.

……………

V stredu na svätej omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých.

……………

Vo štvrtok si budeme pripomínať ustanovenie Sviatosti kňazstva a Sviatosti oltárnej. Svätá omša bude večer o 18.30 h a po nej bude súkromná adorácia do 20.00 h. Kto sa zúčastní verejnej adorácie najsvätejšej Sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu).

……………

Kto by sa chcel zapojiť do slávenia Svätého trojdnia, môže sa prihlásiť v sakristii. (Čítanie, Spievanie žalmov, nesenie obetných darov).

……………

Informujem, že vzadu na stolíku bude pripravený hárok na zapísanie sa k adorácii na Bielu sobotu. Povzbudzujem vás aby ste sa zapísali a takto pekne prežili jednu hodinu s Pánom.

……………

VEĽKÝ PIATOK

08.00 h – Breviárová modlitba
16.00 h – Krížová cesta
17.00 h – Obrady UTRPENIA A SMRTI PÁNA
20.00 h – Poklona ctiteľov Božského srdca
20.30 h – Začiatok deviatnika pred nedeľou BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
– súkromná adorácia bude do 21.00 h

Možno získať  úplné odpustky za nábožnú účasť poklony Kríža pri liturgickom slávení o 17.00 h.

Tento deň je dňom pokánia, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst.

BIELA SOBOTA

08.00 h – Breviárová modlitba
15.00 h – Svätenie pokrmov
19.00 h – Druhý deň deviatnika k Božiemu Milosrdenstvu
19.30 h – Slávenie Veľkonočnej vigílie

Opäť možno získať úplné odpustky za obnovenie krstných sľubov. Na tieto bohoslužby si prineste so sebou i sviece.

NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

Sv. omše budú ako obyčajne: o 10.00 h a o 18.30 h. Po doobedňajšej svätej omši bude procesia na oslavu zmŕtvychvstalého Pána. Po sv. omšiach bude farská ofera a o 18.00 h bude tretí deň deviatnika k Božiemu Milosrdenstvu.