26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 25. september 2022

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Štvrtok: SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA ARCHANIELOV
Piatok: Spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Spomienka Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Oľgu, Štefana Králových, manžela Štefana, starých rodičov Lukáčkových, Králových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Pondelok:
8.00 h – Za + Jána, Vilmu Hoďovských, sestru Máriu, švagra Miroslava, synovca Mária, starých rodičov z oboch strán a ostatnú zomrelú rodinu

Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Bernardínu, Pavla Jurkovičových, starých rodičov z oboch strán, sestry Martu, Bernardínu, brata Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Streda:
17.30 h – Za + Teréziu Volkovú – výročná

Štvrtok:
17.30 h – Za + manžela Antona Kovarika, syna Antona, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Piatok:
17.30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

Sobota:
8.00 h – Na príhovor Panny Márie

Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Katarínu Vobrubovú, rodinu Balážovú

…………

Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývam na stretnutie v utorok o 17.30 h. Stretnutie sa začne svätou omšou a po nej bude pokračovať. Účasť rodičov je potrebná.

…………

Birmovancov spolu s rodičmi pozývam na stretnutie v stredu o 17.30 h. Stretnutie sa začne svätou omšou a po nej bude pokračovať.

………..

V sobotu pozývam všetkých ctiteľov Panny Márie a členov Ružencového bratstva na svätú omšu o 8.00 h a po nej na pobožnosť Fatimskej soboty

………….

Chorých, ktorých navštevujem pravideľne na prvú sobotu v mesiaci navštívim v sobotu 1.10. doobeda.

………….

Minulú nedeľu na opravu fasády kostola a kostolného plota ste obetovali 650 EUR. Za tieto vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.

…………..

Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii a modlitbe svätého ruženca. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia spoločne ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za týchto podmienok: stačí štvrtina celého ruženca čiže päť desiatkov, k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a modlitba na úmysel Sv. otca, úmysel varovať sa ľahkého hriechu a sväté prijímanie.

…………

Informujem, že púť do Žárošíc sa bude konať 8. októbra. Cena púte je 13 eur dospelý a dieťa do 10 rokov 5 eur. Prihlásiť sa môžete u pani Evy Hollej.

…………